ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻤﭗ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي اﺧﯿﺮ در اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﻤﭗ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

مقدمه:

در دﻫﻪﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﻓﻨﺎوري ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن، اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﻤﭗ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي اﺧﯿﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﻣﯽﭘﺮدازد.

ﺑﺨﺶ اول: ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺗﺼﺎل و ﮐﺎرﺑﺮی 

ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﻤﭗ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺗﺼﺎل و راﺑﻂﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ راﺑﻂﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺳﺎدﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﯿﻤﺎران، و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ اﺗﺼﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

 

ﺨﺶ دوم: اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻬﺪاﺷﺖ 

اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻬﺪاﺷﺖ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ، و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد.

 

ﺨﺶ ﺳﻮم: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ درﻣﺎن 

اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﻤﭗ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ درﻣﺎن را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد. اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺑﻬﺒﻮد دﻗﺖ اداره داروﻫﺎ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت درﻣﺎﻧﯽ، و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮ درﻣﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد.

 

 

ﺨﺶ ﭼﻬﺎرم: آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎران اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ 

ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﻣﺎن ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ. آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎران از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد، ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻣﺎن، و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

SG-100

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﻤﭗ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اداره دﻗﯿﻖﺗﺮ داروﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻗﯿﻘﺘﺮ درﻣﺎن ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺎن و ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

نظرات بسته شده است.