ارور های پمپ سرنگ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻤﭗ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي اﺧﯿﺮ در اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﻤﭗ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ مقدمه: در دﻫﻪﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﻓﻨﺎوري ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن،…

پمپ سازگان

آینده دستگاه‌ های پمپ سرنگ

راهنمای مراقبت و نگهداری از پمپ های تزریق پزشکی مقدمه: در دهه‌های اخیر، توسعه فناوری در حوزه پزشکی منجر به نوآوری‌های مهمی در دستگاه‌های پمپ سرنگ یا اینفوژیون شده است….