تولید کننده تجهیزات پزشکی

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻤﭗ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي اﺧﯿﺮ در اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﻤﭗ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ مقدمه: در دﻫﻪﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﻓﻨﺎوري ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن،…

پمپ سازگان

آینده دستگاه‌ های پمپ سرنگ

راهنمای مراقبت و نگهداری از پمپ های تزریق پزشکی مقدمه: در دهه‌های اخیر، توسعه فناوری در حوزه پزشکی منجر به نوآوری‌های مهمی در دستگاه‌های پمپ سرنگ یا اینفوژیون شده است….

نقش بی‌ پایان مانیتور علایم حیاتی در مراقبت اورژانس: آمادگی بهتر و زمان‌بندی سریع‌تر در مواجهه با وضعیت‌های اورژانسی

نقش بی‌پایان مانیتور علایم حیاتی در مراقبت اورژانس: آمادگی بهتر و زمان‌بندی سریع‌تر در مواجهه با وضعیت‌های اورژانسی 1. مقدمه: مانیتور علایم حیاتی به عنوان یک ابزار بسیار حیاتی در…

تحولات اخیر در طراحی مانیتورهای علایم حیاتی: بهبودهای فناورانه برای ارتقاء دقت و قابلیت‌های تشخیصی

تحولات اخیر در طراحی مانیتورهای علایم حیاتی: بهبودهای فناورانه برای ارتقاء دقت و قابلیت‌های تشخیصی مقدمه: در علوم پزشکی، مانیتورهای علایم حیاتی بازیگر حیاتی در نظارت بر وضعیت بیماران و…