ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻤﭗ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي اﺧﯿﺮ در اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﻤﭗ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ مقدمه: در...

مشاهده بیشتر
پمپ سازگان

آینده دستگاه‌ های پمپ سرنگ

راهنمای مراقبت و نگهداری از پمپ های تزریق پزشکی مقدمه: در دهه‌های اخیر، توسعه فناوری در حوزه پزشکی منجر به...

مشاهده بیشتر

آیا اندازه و مکان مانیتور عالئم حیاتی مهم است؟

مشاهده بیشتر

عیب یابی و مشکلات رایج با مانیتورهای بیمار: نکاتی برای حل و فصل به موقع

عیب یابی و مشکلات رایج با مانیتورهای بیمار: نکاتی برای حل و فصل به موقع 1. شناسایی و تشخیص مشکلات...

مشاهده بیشتر

راهنمای مراقبت و نگهداری از پمپ های تزریق پزشکی

مشکلات معمول و رفع اشکالات در دستگاه‌های پمپ سرنگ مقدمه: در حوزه پزشکی، دستگاه‌های پمپ سرنگ یک نقش حیاتی در...

مشاهده بیشتر

نقش بی‌ پایان مانیتور علایم حیاتی در مراقبت اورژانس: آمادگی بهتر و زمان‌بندی سریع‌تر در مواجهه با وضعیت‌های اورژانسی

نقش بی‌پایان مانیتور علایم حیاتی در مراقبت اورژانس: آمادگی بهتر و زمان‌بندی سریع‌تر در مواجهه با وضعیت‌های اورژانسی 1. مقدمه:...

مشاهده بیشتر

تحولات اخیر در طراحی مانیتورهای علایم حیاتی: بهبودهای فناورانه برای ارتقاء دقت و قابلیت‌های تشخیصی

تحولات اخیر در طراحی مانیتورهای علایم حیاتی: بهبودهای فناورانه برای ارتقاء دقت و قابلیت‌های تشخیصی مقدمه: در علوم پزشکی، مانیتورهای...

مشاهده بیشتر

مشکلات معمول و رفع اشکالات در دستگاه‌های پمپ سرنگ

مشکلات معمول و رفع اشکالات در دستگاه‌های پمپ سرنگ مقدمه: در حوزه پزشکی، دستگاه‌های پمپ سرنگ یک نقش حیاتی در...

مشاهده بیشتر
تحلیل بازار مراقبت های هوشمند بیمار از راه دور بر اساس تحولات و روندهای اخیر بازار 2023 تا 2029

تحلیل بازار مراقبت های هوشمند بیمار از راه دور بر اساس تحولات و روندهای اخیر بازار 2023 تا 2029

تحلیل بازار مراقبت های هوشمند بیمار از راه دور بر اساس تحولات و روندهای اخیر بازار 2023 تا 2029 بازار...

مشاهده بیشتر
عیب یابی و مشکلات رایج با مانیتورهای علائم حیاتی: نکاتی برای حل و فصل به موقع

عیب یابی و مشکلات رایج با مانیتورهای علائم حیاتی : نکاتی برای حل و فصل به موقع

عیب یابی و مشکلات رایج با مانیتورهای علائم حیاتی: نکاتی برای حل و فصل به موقع این مقاله راهنمایی عیب‌یابی...

مشاهده بیشتر
مانیتور علائم حیاتی

مانیتور علائم حیاتی چیست؟

مانیتور علائم حیاتی چیست؟ مانیتور علائم حیاتی دستگاه ایی الکترونیکی است که برای نظارت بر عملکرد بدن بیمار در مراقبت...

مشاهده بیشتر
پالس اکسیمتری، نحوه سنجش و پارامترهای مربوطه

پالس اکسیمتری، نحوه سنجش و پارامترهای مربوطه

پالس اکسیمتری، نحوه سنجش و پارامترهای مربوطه SPO2: پالس اکسیمتری یک روش غیر تهاجمی برای اندازه گیری سطح اکسیژن خون...

مشاهده بیشتر